ZASADY PRZYJMOWANIA I OGŁASZANIA PRAC W MEDYCYNIE WIEKU ROZWOJOWEGO
 1. Kwartalnik Medycyna Wieku Rozwojowego jest pismem wydawanym przez Instytut Matki i Dziecka indeksowanym w INDEX MEDICUS/MEDLINE oraz Index Copernicus i Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Zamieszcza prace oryginalne, kliniczne i doświadczalne oraz poglądowe w języku polskim lub angielskim.
 2. Prace powinny być nadesłane pod adresem Redakcji w 2 egz., w formie jednostronnego wydruku komputerowego, na arkuszach formatu A4, z marginesem 4 cm od lewej strony, z podwójnymi odstępami między wierszami. Prace należy nadsyłać łącznie z dyskietką 3,5 lub CD-ROM – z zaznaczeniem użytego edytora, najlepiej Word for Windows.
 3. Objętość prac oryginalnych – łącznie z rycinami i piśmiennictwem – nie może przekraczać 21 600 znaków (12 stron maszynopisu), prac poglądowych do 36 000 znaków (20 stron).
 4. W nagłówku każdej pracy należy podać: pełne imię i nazwisko autora (autorów), tytuł pracy, następnie ośrodek, z którego pochodzi praca; podać stopień, tytuł naukowy, pierwszą literę imienia i nazwisko kierownika.
 5. Streszczenia zarówno w języku polskim i angielskim wraz z tytułem, powinny zawierać 200-250 słów. Streszczenia prac oryginalnych, klinicznych i doświadczalnych powinny posiadać następującą strukturę: cel, materiał i metody, wyniki i wnioski. Nie należy używać skrótów w tytule ani w streszczeniu.
 6. Słowa kluczowe (3-6) należy podawać w języku polskim i angielskim, zgodnie z katalogiem MeSH (Medical Subject Headings Index Medicus http://www.nlm.nih.gov.mesh/MBrower.html). Słowa kluczowe nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy.
 7. Tekst pracy oryginalnej powinien składać się z następujących części: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski. Przy stosowaniu skrótów konieczne jest podanie pełnego brzmienia przy pierwszym użyciu. W pracach doświadczalnych, w których wykonano badania na ludziach lub zwierzętach, a także w badaniach klinicznych, należy umieścić informację o uzyskaniu zgody komisji etyki badań naukowych. 
 8. Materiał ilustracyjny mogą stanowić fotografie czarno-białe lub kolorowe, na błyszczącym papierze, wyraźnie kontrastowe lub rysunki wykonane starannie na białym papierze. Fotografie powinny być zeskanowane na CD-ROM lub dyskietkę. Na odwrocie każdej ryciny należy podać (zaznaczając górę): nazwisko autora, tytuł pracy i kolejny numer. Podpisy pod rycinami powinny być napisane na oddzielnej kartce w języku polskim i angielskim. Treść rycin powinna być również podana w języku polskim i angielskim.
 9. Tabele – ich tytuły i treść powinny być pisane w edytorze tekstu w formacie A4 z podwójnym odstępem w języku polskim i angielskim (dwujęzyczne). W tekście pracy na marginesie należy zaznaczyć, gdzie powinna być zamieszczona rycina i tabela.
 10. W wykazie piśmiennictwa ułożonym według kolejności cytowania należy uwzględnić wyłącznie te prace, na które autor powołuje się w tekście. W pracach oryginalnych nie powinno być więcej niż 30 pozycji, a w poglądowej nie więcej niż 40 pozycji. Każda pozycja powinna zawierać: nazwiska wszystkich autorów, pierwsze litery imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (wg Index Medicus), rok, numer, stronę początkową i końcową. Przy pozycjach książkowych należy podać: nazwisko autora (autorów), pierwszą literę imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
 11. Do maszynopisu należy dołączyć oświadczenie podpisane przez wszystkich autorów stwierdzające, że brali udział w przygotowaniu pracy i biorą odpowiedzialność za jej treść oraz, że praca nie była publikowana ani zgłaszana do druku w innym czasopiśmie. Jednocześnie autorzy powinni podać do wiadomości wszelkie informacje mogące wskazywać na istnienie konfliktu interesów, takie jak:
  • zależności finansowe (zatrudnienie, płatna ekspertyza, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria),
  • zależności osobiste,
  • współzawodnictwo akademickie i inne mogące mieć wpływ na stronę merytoryczną pracy,
  • sponsorowanie całości lub części badań na etapie projektowania, zbierania, analizy i interpretacji danych lub pisania raportu.
  Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy przynajmniej jeden z autorów pracy ma powiązania lub zależności finansowe z przemysłem (poprzez inwestycje, zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria)bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny. Jeśli praca dotyczy badań nad produktami częściowo lub całkowicie sponsorowanymi przez firmy, autorzy mają obowiązek ujawnić ten fakt w załączonym oświadczeniu. 
 12. Nadesłane prace są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów i następnie kwalifikowane do druku przez Redaktora Naczelnego. Recenzje mają charakter anonimowy. Krytyczne recenzje autorzy otrzymują wraz z prośbą o poprawienie pracy lub decyzją o niezakwalifikowaniu jej do druku. 
 13. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów.
 14. Autorzy otrzymują nieodpłatnie 1 egz. czasopisma i dostęp na życzenie do pliku PDF swojej pracy.
 15. Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem zostaną zwrócone autorom do poprawienia.
 16. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.
 17. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.
 18. Przyjęcie pracy do druku oznacza przejęcie praw autorskich przez Redakcję Medycyny Wieku Rozwojowego.

Prace należy nadsyłać na adres Redakcji:

Prof. dr hab. med. Krystyna Bożkowa
Redaktor Naczelny
Medycyna Wieku Rozwojowego
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa