InformacjeMedycyna Wieku Rozwojowego – informacje ogólne i profil pisma

Czasopismo jest kwartalnikiem indeksowanym w Index Medicus/MEDLINE oraz Index Copernicus, znajduje się także w wykazie czasopism naukowych Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL.

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 pkt.

Punktacja Index Copernicus – 6,1 pkt.

Prace publikowane są w języku polskim i angielskim, ze streszczeniami oraz słowami kluczowymi w obu językach, podobnie jak tabele i ryciny.

Medycyna Wieku Rozwojowego – Developmental Period Medicine jest pismem Instytutu Matki i Dziecka. Redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. med. Krystyna Bożkowa.

W Medycynie Wieku Rozwojowego publikowane są prace oryginalne o charakterze podstawowym i klinicznym, prace poglądowe oraz prace związane ze zdrowiem publicznym, oceną stanu zdrowia populacji w wieku rozwojowym i programami mającymi na celu poprawę istniejącej sytuacji zdrowia. Wszystkie prace są recenzowane.

Treść pisma uzasadniona jest koniecznością wprowadzenia do praktyki holistycznej koncepcji medycyny wieku rozwojowego. Koncepcja ta podkreśla ścisły związek między rozwojem prenatalnym i postnatalnym oraz czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, wywierającymi istotny wpływ na rozwój, stan płodu, noworodka, dziecka i młodzieży, a także człowieka dorosłego.