Medycyna Wieku Rozwojowego, 2011,XV,1; 91-95

Niedrożność zrostowa jelit po operacjach brzusznych u dzieci – analiza 94 przypadków

Anna Piaseczna-Piotrowska, Andrzej Jóźwiak


Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. med. A. Chilarski
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Dyrektor: prof. dr hab. med. P. Oszukowski

Wstęp: Zrostowa niedrożność jelit jest częstym powikłaniem pooperacyjnym. W literaturze istnieje niewiele doniesień dotyczących występowania tego powikłania w populacji dziecięcej.

Cel pracy: Ocena ryzyka występowania niedrożności zrostowej jelit u dzieci po zabiegu operacyjnym w jamie brzusznej.

Materiał i metodyka: Badaniem retrospektywnym objęto grupę 94 dzieci operowanych w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej ICZMP w Łodzi w latach 1996-2005, u których w trakcie relaparotomii stwierdzono obecność zrostów jelitowych. Analizie poddano następujące parametry: przyczynę pierwotnej operacji, wiek dziecka w trakcie przeprowadzania pierwszej laparotomii, czas pomiędzy przeprowadzoną laparotomią a ponownym otwarciem jamy brzusznej, umiejscowienie i rozległość zrostów jelitowych, wskazania do relaparotomii i inne.

Wyniki: Spośród 1987 dzieci, u których wykonano laparotomię, u 94 stwierdzono obecność zrostów jelitowych. Większość stanowiły noworodki operowane najczęściej z powodu wad powłok brzusznych lub wrodzonej niedrożności jelit. Reoperacje przeprowadzono najczęściej w pierwszych 6 miesiącach od pierwotnej laparotomii. U części pacjentów wskazaniem do wtórnej relaparotomii było wystąpienie kolejnych epizodów niedrożności przewodu pokarmowego.

Wnioski: Niedrożność zrostowa jelit jest częstym powikłaniem operacji brzusznych zwłaszcza przeprowadzanych w okresie noworodkowym. Najczęściej ujawnia się ona w pierwszych 6 miesiącach od przeprowadzonej laparotomii. Noworodki są bardziej predysponowane do wystąpienia tego powikłania, niż dzieci starsze.

cały artykuł dostępny w wersji papierowej