Medycyna Wieku Rozwojowego, 2011,XV,1; 79-83

Ocena komfortu cieplnego u noworodków urodzonych przedwcześnie przy użyciu metody termografii w podczerwieni – doniesienie wstępne

Ewa Musialik-Świetlińska1, Katarzyna Wojaczyńska-Stanek2, Janusz Świetliński3,
Robert Koprowski4, Robert Krawczyk1, Klaudiusz Bober1


1Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, SUM w Katowicach
p.o. Kierownika: dr med. E. Musialik-Świetlińska


2Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
Kierownik: lek. med. A. Lamparska-Warchalska


3Dział Nauki, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Dyrektor ds. nauki: doc. dr hab. M. Litwin
Dyrektor Instytutu: dr med. M. Piróg


4Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Z. Wróbel

Cel: Celem pracy była ocena komfortu cieplnego przy wykorzystaniu metody termografii w podczerwieni u stabilnych klinicznie noworodków z prawidłową ciepłotą ciała.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 32 noworodków, u których ciepłota ciała mierzona w dole pachowym pozostawała w przedziale 36,6-37,0°C. Temperatury inkubatorów, w których przebywały dzieci były dostosowane do zakresów odpowiadających warunkom neutralnym według Hey, Katz. Rozkład ciepłoty ciała w różnych obszarach obrazowano przy użyciu kamery termowizyjnej ThermoCam PM595. W końcowej analizie uwzględniono pomiary temperatury brzucha (temperatura centralna), stopy (temperatura obwodowa) oraz różnicę pomiędzy nimi. Komfort cieplny określany metodą termografii w podczerwieni został zdefiniowany jako różnica w zakresie od 1 do 2oC (∆t) pomiędzy temperaturą centralną i obwodową.

Wyniki: Warunki komfortu cieplnego określonego metodą termowizji spełniło 12 pacjentów (37,5%). U 14 (43,8%) ∆t wynosiła poniżej 1oC, a u 6 (6,3%) przekroczyła wartość 2oC. Komfort cieplny określony standardowymi metodami różnił się istotnie od rezultatów otrzymanych metodą termografii, p<0,0001. Pomiar temperatury stopy miał najistotniejsze znaczenie dla określenia ryzyka przegrzania noworodka. Temperatura ≥35,0oC stwierdzona w badaniu termograficznym determinowała wielkość ∆t<1oC. W wieloczynnikowej analizie regresji logistycznej wykazano istotność wieku płodowego ≤30 tygodni dla ryzyka wystąpienia hipertermii [OR 8,4 (95% CI 1,2-61,2)].

Wnioski: U przedwcześnie urodzonych, niedojrzałych noworodków, pielęgnowanych wg standardowych zasad utrzymywania ciepłoty neutralnej otoczenia, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia hipertermii, pomimo prawidłowych wyników standardowo przeprowadzonych pomiarów ciepłoty ciała. Termografia dostarcza dodatkowych informacji, które mogą być użyteczne w dalszych badaniach nad określeniem komfortu cieplnego u noworodka.

cały artykuł dostępny w wersji papierowej