Medycyna Wieku Rozwojowego, 2011,XV,1; 73-78

Ocena stężeń sCD30 w surowicy krwi kobiet w ciąży powikłanej ciężkim stanem przedrzucawkowym

Marzena Laskowska1, Katarzyna Laskowska2, Jan Oleszczuk1


1Department of Obstetrics and Perinatology
Head of the Department: prof. dr hab. n. med. J. Oleszczuk


2Department of Gastroenterology
Head of the Department: prof. dr hab. n. med. M. Słomka
Medical University of Lublin, Poland

Wprowadzenie: Praca stanowi kontynuację badań nad zmianami immunologicznymi występującymi w przebiegu ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym.

Celem tego badania było porównanie poziomów rozpuszczalnego CD30 w surowicy krwi matczynej w grupie kobiet z ciążą powikłaną stanem przedrzucawkowym oraz w grupie kontrolnej zdrowych kobiet ciężarnych z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi.

Materiał i metody: Badaniami objęto 50 kobiet ciężarnych z ciężkim stanem przedrzucawkowym (grupa Pre). Grupę kontrolną stanowiły 34 zdrowe kobiety ciężarne z ciążą pojedynczą i prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi (grupa K).

Ocenę stężenia sCD30 we krwi matczynej przeprowadzono metodą ELISA. Nie odnotowano istotnych różnic w rodności, wieku kobiet ciężarnych, wysokości ciała oraz BMI w badanych grupach. Zaobserwowano większą masę ciała w grupie ciężarnych z ciężkim stanem przedrzucawkowym w porównaniu do grupy kontrolnej. Wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi były istotnie wyższe w grupie badanej w porównaniu do zdrowych kobiet ciężarnych.

Wyniki: Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic stężenia sCD30 w surowicy krwi kobiet z ciążą powikłaną ciężkim stanem przedrzucawkowym w porównaniu do zdrowych kobiet ciężarnych z prawidłowym przebiegiem ciąży. Średnie stężenia sCD30 wynosiły 21,257±10,304 ng/mL w grupie badanej oraz 21,806±11,076 ng/mL w grupie kontrolnej.

Wnioski: W badaniach własnych nie wykazano celowości oznaczeń poziomu rozpuszczalnego CD30 we krwi matczynej w celu poprawy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym.

*This work was supported by a research grant from the Polish State Committee for Scientific Research (KBN grant Nr PBZ-MeiN-8/2/2006 – K140/P01/2007/1.3.2.5).

cały artykuł dostępny w wersji papierowej

pełny artykuł dostępny w języku angielskim