Medycyna Wieku Rozwojowego, 2011,XV,1; 25-31

Ocena stężenia wybranych cytokin u dzieci i młodzieży z mięsakiem kościopochodnym w momencie rozpoznania choroby - doniesienie wstępne

Katarzyna Markiewicz1, Krzysztof Zeman2, Agata Kozar1, Maria Gołębiowska-Wawrzyniak1


1Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Matki i Dziecka
Kierownik: dr n. med. M. Gołębiowska-Wawrzyniak


2Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii I-CZMP
Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. K. Zeman

Wstęp: Mięsak kościopochodny (osteosarcoma, OS) jest pierwotnym, złośliwym nowotworem kości występującym najczęściej w pierwszej i drugiej dekadzie życia człowieka. Mechanizmy efektorowe odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom OS, jak i innym komórkom nowotworowym, nie są dotychczas poznane. Cytokiny pełnią istotne znaczenie w koordynacji i regulacji pracy układu immunologicznego oraz w niszczeniu komórek nowotworowych. Są one również zaangażowane w wielu etapach nowotworzenia. Znajomość stężenia cytokin w surowicy krwi może być ważnym elementem ułatwiającym zrozumienie procesu rozwoju nowotworu. Może być również użyteczne w prognozowaniu przebiegu OS u dzieci.

Celem pracy była ocena stężenia IL-2, IL-4, IL-8, IFN-γ, TNF-α u dzieci z mięsakiem kościopochodnym w momencie rozpoznania choroby.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 44 dzieci z mięsakiem kościopochodnym (osteosarcoma) w wieku od 6-20 lat (średnia 14,9; mediana 15,0 lat). Grupę kontrolną stanowiło 22 dzieci w tym samym wieku (mediana 14,5 lat) bez stwierdzonej choroby nowotworowej i aktywnego procesu zapalnego. Kryteriami włączenia pacjentów było: rozpoznanie pierwotnego mięsaka kościopochodnego, lokalizacja guza w zakresie kończyn, niestosowanie przed biopsją chemio- lub radioterapii, wiek chorych w chwili rozpoznania do 20 roku życia. Stężenie wybranych cytokin w surowicy krwi obwodowej określono metodą immunoenzymatyczną ELISA o czułości 99,8% i swoistości 99,5%.

Wyniki: U dzieci z osteosarcoma w momencie rozpoznania choroby stwierdzono następujące stężenia (mediany) badanych cytokin: IL-2 10,7 pg/ml (min-maks: 0,0-894,0); IFN-γ 1,3 pg/ml (min-maks: 0,2-147); TNF-α 28,3 pg/ml (min-maks: 0,0-188,8); IL-4 2,0 pg/ml (min-maks: 0,0-32,0); IL-8 13,5 pg/ml (min-maks: 0,0-2154,0). Zwraca uwagę duży rozrzut pomiędzy wynikami uzyskanymi u poszczególnych dzieci. Istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów z OS a grupą kontrolną wykazało stężenie IL-4 (p=0,005) oraz IL-8 (p=0,01).

Wnioski: Uzyskane w momencie rozpoznania wyniki badań własnych nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do dalszego przebiegu choroby i rokowania u dzieci z OS. Znaczne różnice w stężeniach cytokin między poszczególnymi pacjentami mogą wynikać z biologicznej zmienności osobniczej i indywidualnej reakcji organizmu dziecka na rozwój nowotworu. Zagadnienie to wymaga niewątpliwie przeprowadzenia dalszych badań na większej liczbie dzieci, zarówno przed rozpoczęciem leczenia przeciwnowotworowego, jak i w trakcie monitorowania jego przebiegu.

cały artykuł dostępny w wersji papierowej