Medycyna Wieku Rozwojowego, 2009,XIII,3; 194-200

Rozwój somatyczny i wiek pokwitania dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów w okresie remisji choroby

Wioleta Umławska, Monika Krzyżanowska


Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierownik: dr hab., prof. nadzw. K. Borysławski

  • Tabela I. Stawy zajęte przez proces chorobowy u badanych dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
  • Tabela II. Średnie standaryzowane wartości cech somatycznych 71 badanych dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów oraz istotność różnic w porównaniu z populacją dzieci warszawskich
  • Tabela III. Wpływ postaci klinicznej młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, czasu trwania choroby oraz rodzaju stosowanej terapii na wartości cech somatycznych badanych dzieci – wyniki trójczynnikowej analizy wariancji
  • Tabela IV. Liczebność badanych oraz miesiączkujących dziewcząt w kolejnych klasach wieku
  • Ryc. 1. Standaryzowane wartości cech somatycznych badanych dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów w zależności od postaci klinicznej choroby
  • Ryc. 2. Standaryzowane wartości cech somatycznych badanych dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów leczonych oraz nie leczonych glikokortykosteroidami (test t-Studenta)
  • Ryc. 3. Standaryzowane wartości cech somatycznych badanych dzieci z mizs w zależności od czasu trwania terapii glikokortykosteroidami (test t-Studenta)

Wprowadzenie: Zaburzenia procesu wzrastania są częstym powikłaniem u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.

Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu rozwoju fizycznego dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów w zależności od postaci klinicznej choroby, czasu trwania choroby oraz rodzaju stosowanego leczenia.

Materiał i metody: Materiał stanowią dane antropometryczne (wysokość ciała, masa ciała, wskaźnik BMI) oraz informacje uzyskane z wywiadu lekarskiego dla 71 dzieci (24 chłopców i 47 dziewcząt) w wieku 5-18 lat, diagnozowanych i leczonych we Wrocławiu. W trakcie wykonywania pomiarów, badane dzieci były w okresie remisji choroby. Dane pomiarowe standaryzowano względem układu odniesienia, który stanowiły pomiary somatyczne dzieci i młodzieży warszawskiej.

Wyniki: Odsetek dzieci niskorosłych w badanym materiale wyniósł 4,3%. Upośledzenie wzrastania obserwowano jedynie u dzieci leczonych glikokortykosteroidami dłużej niż rok. Wiek menarche badanych dziewcząt wyniósł 12,8 lat i nie odbiegał od przeciętnego wieku pierwszej miesiączki, obserwowanego aktualnie w populacji polskiej.

Wnioski: Regularna ocena poziomu rozwoju fizycznego dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów jest istotnym elementem monitorowania przebiegu choroby oraz wpływu stosowanej terapii.

pełny artykuł dostępny w języku angielskim